ગુજરાતી ભાષા માં મારા વિચારો!

વિચારો ગુજરાતી, લખો ગુજરાતી, વાંચો ગુજરાતી,ગુજરાતી ગુજરાતી…

Tag Archives: નેટવર્ક

ઉબુંટુ proxy server નો યુઝ કરી અપઙેટ કરો


જો તમે ઉબુંટુ વાપરતા હશો, તો તમને apt-get વિષે ખ્યાલ જ હશે. apt-get ઍ repository માં થી સોફ્ટવેર ઇન્સટોલ કરવા માટે વપરાય છે. અને જો તમારા નેટવર્કમાં ફાયરવોલ હોય તો નીચે જણાવ્યા મુજબ ફાયરવોલ કે proxy setting કરી ને apt-get ને વાપરી શકાય છે.

ટર્મિનલ ઓપન કરી તેમાં આ મુજબ કમાન્ઙ ટાઇપ કરો.

$ sudo /etc/profile

નીચેની લાઇનો ફાઇલના અંતે મુકો

export http_proxy=http://username:password@proxyserver:port/
export ftp_proxy=http://username:password@proxyserver:port/

જો proxy server માં પાસવર્ઙ ન હોય તો

export http_proxy=http://proxyserver:port/
export ftp_proxy=http://proxyserver:port/
Advertisements