ગુજરાતી ભાષા માં મારા વિચારો!

વિચારો ગુજરાતી, લખો ગુજરાતી, વાંચો ગુજરાતી,ગુજરાતી ગુજરાતી…

Tag Archives: ઉબુંટુ

Ubuntu 10.04 – LTS is here…


DiWT દ્વારા નવા ઉબુંટુ (Canonical Ltd.) ની તાલીમ જાહેર કરવામાં આવી છે. તાલીમમાં installation અને Ubuntu Desktop ની જાણકારી આપવામાં આવશે. તાલીમ બાદ તમે અલગ અલગ પરીસ્થિતીમાં તેને install કરી શકશો, અને પહેલી જ  OS હોય તે રીતે કામ કરી શકશો. રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ મારો સંપર્ક કરવો અથવા ઇમેલ કરવો. મારુ ઇમેલ આઇડી chash27@gmail.com છે.  ઇમેલની subject line – “Training of Ubuntu 10.04 – LTS” હોવી જોઇએ.

Get the training of the latest OS from Ubuntu(Canonical Ltd.) at DiWT. Training covers installation and awareness of the Ubuntu Desktop. after completing the training you will be able to install Ubuntu OS in different scenarios and environment and will be comfortable as your first OS. Interested candidates are requested to contact me directly or by the email id : chash27@gmail.com. subject line of email should be “Training of Ubuntu 10.04 – LTS”

Advertisements

ઉબુંટુ ને ઓનલાઇન અપગ્રેડ કરો


હમણા જ થોઙા દિવસ પછી તા. ૨૯મી એપર્િલ ૨૦૧૦ ના રોજ ઉબુંટુ નું નવુ LTS એટલે કે લોંગ ટર્મ સપોર્ટ વર્ઝન – ૧૦.૦૪ આવી રહ્યુ છે. જો તમારુ હાલનુ એટલે કે  ૯.૧૦ વર્ઝન હોય અને તેને અપગ્રેડ કરવા માગતા હોય તો  કી-બોર્ડ પરના ALT + F2 બટનો દબાવી ને જે Run Application નો ઙાયલોગ બોક્ષ આવે તેમાં  gksu “update-manager -d” એવો કમાન્ઙ ટાઇપ કરીને Run બટન પર ક્લિક કરો.

આટલુ કર્યા બાદ બીજો ઙાયલોગ બોક્ષ આવશે જે નીચે મુજબ દેખાશે,

જે ઙાયલોગ બોક્ષ તેમાં દર્શાવેલા કાર્યો પુરા કરશે. જે કાર્યો આ મુજબ છે.

૧. Preparing to upgrade
૨. Setting new software channels
૩. Getting new packages
૪. Installing the upgrades
૫. Cleaning up
૬. Restarting the computer

આ કાર્યો માં છેલ્લુ કાર્ય રી-સ્ટાર્ટ થયા બાદ તમારુ કમ્પ્યુટર નવા વર્ઝન થી જ ચાલુ થશે.

ઉબુંટુ proxy server નો યુઝ કરી અપઙેટ કરો


જો તમે ઉબુંટુ વાપરતા હશો, તો તમને apt-get વિષે ખ્યાલ જ હશે. apt-get ઍ repository માં થી સોફ્ટવેર ઇન્સટોલ કરવા માટે વપરાય છે. અને જો તમારા નેટવર્કમાં ફાયરવોલ હોય તો નીચે જણાવ્યા મુજબ ફાયરવોલ કે proxy setting કરી ને apt-get ને વાપરી શકાય છે.

ટર્મિનલ ઓપન કરી તેમાં આ મુજબ કમાન્ઙ ટાઇપ કરો.

$ sudo /etc/profile

નીચેની લાઇનો ફાઇલના અંતે મુકો

export http_proxy=http://username:password@proxyserver:port/
export ftp_proxy=http://username:password@proxyserver:port/

જો proxy server માં પાસવર્ઙ ન હોય તો

export http_proxy=http://proxyserver:port/
export ftp_proxy=http://proxyserver:port/