ગુજરાતી ભાષા માં મારા વિચારો!

વિચારો ગુજરાતી, લખો ગુજરાતી, વાંચો ગુજરાતી,ગુજરાતી ગુજરાતી…

Monthly Archives: ફેબ્રુવારી 2011

પ્રકરણ – ૮ નું સ્વાધ્યાય


1. લિનક્ષની ઓછામાં ઓછી પાંચ આવૃત્તિઓની યાદી આપો.
૨. લિનક્ષની હૉમ અને રૂટ ડિરેક્ટરી વચ્ચેના તફાવતના મુદ્દા આપો.
૩. લિનક્ષમાં bin અને sbin ડિરેક્ટરીનો શું ઉપયોગ છે ?
૪. Action બટન સાથે ઉપલબ્ધ વિકલ્પોને ટૂંકમાં વર્ણવો.
૫. લિનક્ષ ડેસ્કટોપ પરના Trash આઇકોનનો ઉપયોગ શું છે ?

૬.૧ લિનક્ષ ચાલક પદ્ધતિની કન્ફિગ્યુરેશન ફાઇલો _____ ડિરેક્ટરીમાં સાચવેલ હોય છે.
a) /home
b) /lib
c) /etc
d) /bin

૬.૨ super ઉપયોગકર્તા દ્વારા તૈયાર કરાતી વિગતો ______ ડિરેક્ટરીમાં સાચવવામાં આવે છે.
a) /sbin
b) /root
c) /opt
d) /home

૬.૩ RPM એ કોનું ટૂંકુ નામ છે ?
a) RPM Package Manager
b) Remote Package Manager
c) RPM Packet Manager
d) Remote Packet Manager

૬.૪ વિન્ડોઝનું start બટન લિનક્ષમાં નીચેના પૈકી કોની સમકક્ષ ગણાય ?
a) Actions
b) Applications
c) Both a and b
d) એકેય નહિં

૬.૫  RedHat લિનક્ષ તેના ઉપયોગકર્તાઓને નીચેના પૈકી કયુ ડેસ્કટોપ વાતાવરણ (environment) પુરૂ પાડે છે ?
a) Gnome
b) KDE
c) Both a and b
d) એકેય નહિં

૬.૬ OpenOffice નીચેના પૈકી કયુ વિનિયોગ ધરાવે છે ?
a) Calc
b) Draw
c) Math
d) એકેય નહિં

૬.૭  RedHat લિનક્ષમાં આપવામાં આવેલ વેબ બ્રાઉઝર પૈકી કયુ સામાન્ય રીતે મળતુ (Default)  વેબ બ્રાઉઝર છે ?
a) Konqueror
b) Internet Explorer
c) Mozilla Firefox
d) Opera

૬.૮ RedHat લિનક્ષમાં આપવામાં આવેલ ઇ-મેઇલ ક્લાયન્ટ પૈકી કયુ સામાન્ય રીતે મળતુ (Default)  ઇ-મેઇલ ક્લાયન્ટ છે ?
a) Squirrel Mail
b) MS Outlook
c) Evolution
d) એકેય નહિં

૬.૯ RedHat લિનક્ષમાં ઉપલબ્ધ હેલિક્ષ પ્લેયર નીચેના પૈકી કઇ વિગતોવાળી ફાઇલ ખોલી શકે છે ?
a) ધ્વનિ
b) દ્રશ્ય
c) છબીઓ
d) a અને b બંને

૬.૧૧ તાજેતરમાં બંધ કરેલી ફાઇલ ખોલવા નીચેના પૈકી કયા મેનૂનો ઉપયોગ કરી શકાય ?
a) Applications
b) Actions
c) Switch Workspace
d) Show Desktop

Advertisements

પ્રકરણ – ૭ નું સ્વાધ્યાય


1. તમે શબ્દ ઓપન સોર્સ દ્વારા શું સમજો છો ?

૨. ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેરના વિતરણ નિયમો શું છે ?

૩. કોઇ પાંચ ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેરની યાદી બનાવો.

4. ઓપન સોર્સ વિકાસ પદ્ધતિના ફાયદા જણાવો.

5.1 GPL નું પુરૂ નામ કયુ છે ?
1) General Private License
2) Good Private License
3) General Public License
4) Good Public Licence

5.2 કેન્દ્રીય મોડેલ ………. વિકાસ પધ્ધતિ વાપરે છે.
1) ખુલ્લી (Open)
2) બંધ (Clsoe)
3) બંને
4) કોઇ પણ નહિં

5.3 ઓપન સોર્સ એટલે ?
૧) સોર્સ કોટ ની ઉપલબ્ધતા
૨) સોફ્ટવેરની મફતમાં ઉપલબ્ધતા
૩) સોફ્ટવેરની મફત વિતરણની ઉપલબ્ધતા
૪) કોઇ પણ નહિં

5.4 SeaMonkey નીચેનામાંથી શાનુ ઉદાહરણ છે ?
1) વેબ બ્રાઉઝર
2) વેબ સર્વર
3) વર્ડ પ્રોસેસર
4) ઇમેજ ઍડિટર

5.5 Lotus Symphony નીચેનામાંથી શાનુ ઉદાહરણ છે ?
1) ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ
2) વેબ સર્વર
3) ઓફિસ સ્યૂટ
4) પ્રોગ્રામિંગ ભાષા

5.6 OpenOffice રાઇટર નીચેનામાંથી શાનુ ઉદાહરણ છે ?
1) ગાણિતિક કૅલ્ક્યુલેટર
2) વેબ ડોક્યુમેન્ટ
3) વર્ડ પ્રોસેસર
4) ઇમેજ ઍડિટર

5.7 OpenOffice નીચેનામાંથી શું બનાવવા વપરાય છે ?
1) ગાણિતિક સૂત્રો
2) છબી
3) સ્પ્રેડશીટ
4) રજૂઆત

5.8 Apache HTTP નીચેનામાંથી શાનુ ઉદાહરણ છે ?
1) ડિજિટલ સંગ્રાહક
2) વેબ સર્વર
3) વિષયવસ્તુ વ્યવસ્થાપન સિસ્ટમ
4) 2D એનિમેટર

5.9 ઓપનસોર્સ એપ્લીકેશન નીચેનામાંથી કયા હેતુ માટે વાપરી શકાય ?
1) ઘરગથ્થુ
2) ધંધાકીય
3) શૈક્ષણિક
4) ઉપરોક્ત બધા જ

5.10 સોફ્ટવેરનો કોઇ પણ પ્રકારે ઉપયોગ ઇચ્છનીય છે તે ઓપનસોર્સનો ………. છે.
1) ફાયદો
2) ગેરફાયદો
3) ધ્યેય
4) કોઇ પણ નહિ

5.11 શબ્દ IDE નીચેનામાંથી શાના માટે છે ?
1) Internal Development Environment
2) Industrial Development Environment
3) Integreted Development Environment
4) Informal Development Environment