ગુજરાતી ભાષા માં મારા વિચારો!

વિચારો ગુજરાતી, લખો ગુજરાતી, વાંચો ગુજરાતી,ગુજરાતી ગુજરાતી…

Ubuntu 10.04 – LTS is here…


DiWT દ્વારા નવા ઉબુંટુ (Canonical Ltd.) ની તાલીમ જાહેર કરવામાં આવી છે. તાલીમમાં installation અને Ubuntu Desktop ની જાણકારી આપવામાં આવશે. તાલીમ બાદ તમે અલગ અલગ પરીસ્થિતીમાં તેને install કરી શકશો, અને પહેલી જ  OS હોય તે રીતે કામ કરી શકશો. રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ મારો સંપર્ક કરવો અથવા ઇમેલ કરવો. મારુ ઇમેલ આઇડી chash27@gmail.com છે.  ઇમેલની subject line – “Training of Ubuntu 10.04 – LTS” હોવી જોઇએ.

Get the training of the latest OS from Ubuntu(Canonical Ltd.) at DiWT. Training covers installation and awareness of the Ubuntu Desktop. after completing the training you will be able to install Ubuntu OS in different scenarios and environment and will be comfortable as your first OS. Interested candidates are requested to contact me directly or by the email id : chash27@gmail.com. subject line of email should be “Training of Ubuntu 10.04 – LTS”

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: