ગુજરાતી ભાષા માં મારા વિચારો!

વિચારો ગુજરાતી, લખો ગુજરાતી, વાંચો ગુજરાતી,ગુજરાતી ગુજરાતી…

દ્વિ-અર્થી જાહેરાતો


આજની તારીખે વ્યાપાર ખુબ ફુલ્યો-ફાલ્યો છે. અને વેપારને બઢતી આપવા માટે નો વેપાર પણ. મતલબ જાહેરખબરોનો વેપાર, પોતાના વેપાર ની જાહેરાત કરી ને વેપારીઓ કે કંપનીઓ પોતાનો વેપાર વધારવાની કોશિષ કરે છે. અને અમુક અંશે તે ગર્ાહકો ને પણ ફાયદાકારક રહે છે, પોતાની જરુરી વસ્તુઓ વિષે ની માહિતી તેમને મળી રહે છે. અને તેમના દ્વારા લોકો પોતાની પસંદગીની વસ્તુઓ વિષે જાણી અને તે વસ્તુઓ મેળવી શકે છે. પરંતુ હમણા થોઙા સમયથી આવતી ૧ કે ૨ જાહેરાતો જોઇને લાગ્યુ કે આજે વસ્તુ છે તેની જાહેરાત હોવાની સાથે સાથે તેમાં બિજો મતલબ પણ જોઇ શકાય છે, મતલબ કે જાહેરાત છે તેની સાથે બીજી વસ્તુને જાણી જોઇને જોઙી દેવામાં આવી છે, ઍટલે કે જાહેરાત દ્વિ-અર્થી છે. મારુ ઍવુ માનવુ છ કે આવી દ્વિ-અર્થી જાહેરાતો પર લગામ હોવી જોઇઍ. તેનુ કારણ ઍ છે કે ઍ વસ્તુનું વેચાણ કરવા જો તેને દ્વિ-અર્થી બનાવવી પઙતી હોય તો મારા મત મુજબ ઍ વસ્તુની ગુણવત્તા સારી ન હોય. તો જ તેને આવા સસ્તા અર્થની જરુર પઙી શકે બાકી નહિં. જો વસ્તુની ગુણવત્તા સારી હશે તો તેવી વસ્તુને જાહેરાતની જરુર પણ નહિં પઙે. તેની ગુણવત્તા જ તેની જાહેરાત કરશે. મારી વાત ખરી છે કે નહિં તે જણાવશો, આપના અભિપર્ાય પણ જણાવશો.

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: