ગુજરાતી ભાષા માં મારા વિચારો!

વિચારો ગુજરાતી, લખો ગુજરાતી, વાંચો ગુજરાતી,ગુજરાતી ગુજરાતી…

Daily Archives: 22-03-2010

સમારંભમાં સ્વાગત


વિચારો કે તમે કોઈ સમારંભમાં જાઓ છો, તમે ખુશ છો, તમે કૌઈ ગીત ગાઈ રહ્યા છો, અને ત્ય઼ાં પર્ વેશતા જ તમને કોઈ કહે કે તમે જે ગીત ગાઈ રહ્યા છો તે બીજા કોઈનું છે, આતે તમારા કોઈ સંસ્કાર ના કહેવાય, તમારે તે કોનુ ગીત છે, તે નામ પણ ગાવુ જોઈઍ. જ્યારે તમે તેનો જવાબ આપો છો ત્યારે કહેવાય છે કે તમે જે શબ્દો બોલો છો તે બીજા ના છે. અને તે પણ તમને બોલતા નથી આવઽતુ, ત્યારે તેનો શું જવાબ હોઈ શકે ? ઍ મારે તમારી પાસે થી જાણવું છે?

Advertisements